Előterjesztés közterület elnevezése tárgyában, Nyírtass Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. 11. 22. napi ülése 4. napirendi pontjához

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései értelmében:

„13. § (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:
….
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
….
14. § (1) A 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátásának részletes szabályait, ha e törvény másként nem rendelkezik, jogszabályok tartalmazzák.
(2) A 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott közterület, illetve közintézmény nem viselheti
a) olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy
b) olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal.
(3) Ha a helyi önkormányzat döntése során kétség merül fel a tekintetben, hogy a közterület neve megfelel-e a (2) bekezdésnek, arról beszerzi a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását.”

A Közhiteles címregiszter elkészítése folyamatban van, melynek során észleltük, hogy a Dózsa út házszámozásának, közterületi kiképzésének az integritását a Dózsa út (Hrsz: 977, 975) rövid csatlakozó szakasza alapjaiban zavarja, borítja fel, és a házszámrendezés a teljes Dózsa út házszámozását több 10 házszámmal tolná el.

Ennek alapján a Képviselő-testület elé döntésre a „Dózsa ….. „ történő átnevezést terjesztem, ezáltal Nyírtass Önkormányzata Képviselő-testületének „a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól” szóló 9/2014. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete 4. §. (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogommal élve kezdeményezem a közterületnév megváltoztatását.
Kérem előterjesztésem megtárgyalását és döntés meghozatalát!

határozati javaslat

Nyírtass Község Önkormányzata
Képviselő-

Nyírtass, 2016. november 14.

Jenei Erzsébet
polgármester

testületének

…./2016. (…)

önkormányzati határozata

Közterület elnevezésének megváltoztatásáról

Nyírtass Község Önkormányzata Képviselő-testülete:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában biztosított feladatkörében eljárva, figyelemmel ezen törvény 14. §. (2) bekezdés a) pontjában, továbbá Nyírtass Önkormányzata Képviselő-testületének „a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól” szóló 9/2014. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete 5. §-ban foglaltakra:

a nyírtassi …….. közterület elnevezését, ………. közterületi elnevezésre

változtatja meg.

Nyírtass Önkormányzata Képviselő-testületének „a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól” szóló 9/2014. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete 6. §-ban foglaltakra figyelemmel, felhívja a jegyzőt, hogy a határozat közzétételéről a helyben szokásos módon gondoskodjon, Nyírtass közterület-nyilvántartásán vezettesse át, valamint a döntést közölje a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező közigazgatási szervekkel, közművekkel, intézményekkel.

Felelős: jegyző
Határidő: folyamatos