Letölthető nyomtatványok:

Kommunális adó:

Tisztelt Adózó!
Nyírtass Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 14/2016.(XI.30.) önkormányzati rendelete alapján kommunális adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, akinek az önkormányzat illetékességi területén építmény/építményrész/vagy telek/telekrész /tulajdona van.
Mentes az adófizetési kötelezettség alól az ingatlanon található további felépítmények, az önkormányzat illetékességi területén lévő külterületi ingatlanok (kivéve azon ingatlanokat, amelyeken lakóhelyet létesítettek), valamint a 70. életévüket betöltött, egyedül élő, egyébként adóalanynak minősülő személyek, a 70. életévük betöltésétől számított következő adóév kezdetétől.
Adókötelezettség terheli továbbá azt a magánszemélyt is, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakásbérleti jogával rendelkezik.
Az adó mértéke lakás céljára szolgáló építmény tulajdonjogával, és nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezés esetén: 4.000 Ft/év, beépítetlen, lakás célú felépítménnyel nem rendelkező telek esetén 1.000 Ft/év.

Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.

Kérem, hogy az adóalanyisági jognyilatkozat (bejelentkezés) megtétele érdekében a Nyírtass Község Önkormányzatának Adóhatóságánál 8 napon belül megjelenni, és személyazonosító okmányait (személyi igazolvány, adóigazolvány) magával hozni, vagy bevallását postai úton adóhatóságunkhoz eljuttatni szíveskedjen.

Gépjárműadó:

Helyi iparűzési adó:

Idegenforgalmi adó:

Magánfőző:

Termőföld bérbeadása:

Talajterhelési díj:

Tisztelt Kibocsátó!

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény rendelkezik a talajterhelési díj megfizetésének kötelezettségéről. A díj bevezetésének célja a környezet és természet védelme, terhelésének mérséklése, valamint a környezetet használók ösztönzése az ezek megóvását szolgáló tevékenységre.

A mellékelt bevallási nyomtatványt – 1 példányban 2017. március 31-ig  – azoknak a magánszemélyeknek és jogi személyeknek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek kell benyújtaniuk Nyírtass Község Önkormányzatának Adóhatósága felé, akik/amelyek a talajterhelési díj alanyának minősülnek. A talajterhelési díj alanyának (a továbbiakban: kibocsátó) minősülnek azon környezethasználók, akik nem kötnek rá a műszakilag rendelkezésükre álló közcsatornára és hatósági engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést – ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is – alkalmaznak. A díjat az a kibocsátó köteles megfizetni, akinek/amelynek a nevére a vízfogyasztásmérő műszer be van jelentve, illetve az is akinek/amelynek a tulajdonában lévő ingatlanon egyedi vízbeszerzés történik.

A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége, csökkentve a locsolási célú felhasználással és a szennyvíztárolóból számlákkal igazoltan elszállított mennyiséggel.

A szolgáltató, a Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt. által közölt adatok alapján került postázásra a díjkötelezettség megállapítására vonatkozó bevallási nyomtatvány.

A talajterhelési díj törvény szerint megállapított egységmértéke 1.200 Ft/m3, melyet szorozni kell az adott térségre vonatkozó területérzékenységi szorzóval, ami Nyírtass területén 1,5, így az 1m3 -re jutó talajterhelési díj összege 2016. január 01. – december 31. között 1.800 Ft/m3 .

A bevallás benyújtásának és a bevallott talajterhelési díj megfizetésének határideje minden év március 31. napja, tehát a kibocsátó 2017. március 31-ig vallja be és fizeti meg a 2016. évi díjat.

A díjat az önkormányzat Talajterhelési díj beszedési számlájának javára kell befizetni, melynek száma: 10700048-04834504-53200008.

A díjfizetési kötelezettség megszűnik a közcsatorna-hálózatra való rákötés napján. Erről a kibocsátónak időarányos bevallást kell beadni a következő bevallási időszakban.

A környezetterhelési díjról szóló törvény szerint a meg nem fizetett talajterhelési díjjal kapcsolatos végrehajtási feladatokat az önkormányzati adóhatóság látja el az adózás rendjéről szóló törvény előírásainak megtartásával, alkalmazásával.