Letölthető dokumentumok

TÁJÉKOZTATÁS TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV

ÉS TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET KÉSZÍTÉSÉRŐL

Nyírtass község Önkormányzatának Képviselő-testülete eleget kíván tenni a Településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. tv. (továbbiakban: törvény) azon előírásának, hogy megalkotja a településképi arculati kézikönyvét és településképi rendeletét.

A törvény célja, hogy a helyi közösségek gondolják át hogy milyen települési környezetben szeretnének élni, hogyan őrizzék meg építészeti és természeti értékeiket, és hogyan fejlesszék azokat.

Ezzel összhangban a településképi arculati kézikönyv feladata, hogy meghatározza Nyírtass község (településképi, építészeti stb.) jellemzőit, eltérő karakterű településrészeit és értékeit, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket fogalmazzon meg szöveges és képi formában. A településképi arculati kézikönyv készítés előfeltétele a településképi rendeletnek, mely megalkotása a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény előírása szerinti új feladat az önkormányzatok részére.

Az Önkormányzat különös hangsúlyt fektet a kézikönyv és településképi rendelet társadalmi egyeztetésére, ezért a helyi polgárok aktív részvételére számít. Ennek elő feltételeként megalkotta a partnerségi egyeztetés helyi szabályait.

A partnereket Nyírtass község partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 3/2017. (III. 13.) Önk. rendelet (továbbiakban: Partnerségi szabályzat) szerint állapítja meg, egyúttal lehetőséget ad számukra a véleményezésre.

A helyi rendelet értelmében a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet megalkotásában résztvevő partnerek a következők:

 1. a) a település teljes lakossága,
 2. b) a településen működő érdekképviseleti szervezetek,
 3. c) a településen működő civil szervezetek,
 4. d) a településen bejelentett székhelyű és településen székhellyel, telephellyel rendelkező

gazdálkodó szervezetek,

 1. e) a településen működő vallási közösségek.

A Partnerek a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítéséhez kapcsolódó javaslatot, észrevételt, véleményt tehetnek, melyet a polgármester részére címezve a Polgármesteri Hivatalba szükséges eljuttatni:

 • személyesen a Polgármesteri Hivatal titkárságára,
 • postai úton: Nyírtassi Polgármesteri Hivatal 4522 Nyírtass, Tass vezér út 1. címre
 • elektronikus levélben a nyirtassonkormanyzat@gmail.com e-mail címre.

A szóbeli tájékoztatás érdekében Lakossági fórum kerül megrendezésre, melynek időpontját és a véleményezés lehetőségeit külön felhívás tartalmazza.

A településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítéshez kapcsolódó javaslatok, észrevételek, vélemények benyújtására ezen közzététel megjelenésétől számított 21 napon belül – 2017. augusztus 1-től augusztus 21.-ig – van lehetőség.

A hirdetmény megtekinthető:

-az Önkormányzat hirdetőtáblájaán és a közterületi hirdető felületeken

-az Önkormányzat hivatalos honlapján: www.nyirtass.hu (Ugyanitt megismerhető a partnerségi rendelet teljes szövege is. )

Kelt : Nyírtass, 2017.  augusztus 1.

Jenei Erzsébet polgármester

Meghívó lakossági fórumra


Településszerkezeti terv dokumentumai:

                      1-nyirtass-elozetes-velemenykero

                      2-nyirtass-velemenykerelem-kornyezeti

                      3-nyirtass-velemenykerelem-282-2009-korm-r-sz-teruleti

                      HIRDETMÉNY

                      Melléklet a 172015. (III.11.) sz. önkormányzati határozathoz

NYÍRTASS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

 

3/2017. (III. 13.)

ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e

 

Nyírtass község településfejlesztési koncepciójával, integrált településfejlesztési stratégiájával és a településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetési szabályzatról

 

Nyírtass Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, a következőket rendeli el:

 

 1. §

 

A partnerségi egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: Partnerek) köre:

 

 1. a) a település teljes lakossága,
 2. b) a településen működő érdekképviseleti szervezetek,
 3. c) a településen működő civil szervezetek,
 4. d) a településen bejelentett székhelyű és településen székhellyel, telephellyel rendelkező

gazdálkodó szervezetek,

 1. e) a településen működő vallási közösségek.

 

 1. §

 

(1) Az egyes eljárásokban a konkrét Partnerek meghatározásának módja:

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdése alapján az 1. § szerinti partnerek kiválasztását – a Képviselő-testülettől átruházott jogkör alapján – a testület által megbízott települési főépítésszel (a továbbiakban: Főépítész) történő előzetes egyeztetés alapján, az adottságok és a feladat jellegéhez igazítottan, a fejlesztéseket megalapozó dokumentumok módosítása esetén esetenként kell meghatároznia a település polgármesterének. A polgármester által meghatározott Partnerek körét írásban kell rögzíteni.

 

(2) A település teljes közigazgatási területére készülő

 

 1. településfejlesztési koncepció,
 2. integrált településfejlesztési stratégia,
 3. településrendezési eszközök,
 4. településképi arculati kézikönyv,
 5. településképi rendelet.

 

(a továbbiakban együttesen: fejlesztéseket megalapozó dokumentumok) készítése esetén az 1. § szerinti partnerek köre nem szűkíthető, az (1) bekezdés szerinti eseti meghatározásnak nincs helye.

 

 1. §

 

A Partnerek tájékoztatásának módja, a véleményezés szakaszai és eszközei:

 

 1. a) társadalmi bevonási szakasz, előzetes véleményezés,
 2. b) társadalmi véleményezési szakasz, az elkészült dokumentum véleményezése.

 

 1. §

 

A tájékoztatás típusai:

 

 1. előzetes tájékoztató, mely a készítendő egyes fejlesztésekhez kapcsolódó előzetes véleményezést (tervkészítési javaslat tétel) alapozza meg a társadalmi bevonási szakasz keretében.
 2. munkaközi tájékoztató mely az elkészült, az egyes fejlesztést megalapozó dokumentumok véleményezését alapozza meg a társadalmi véleményezési szakasz keretében.

 

 1. §

 

Az előzetes és a munkaközi tájékoztatás megindítása és a véleményezés:

 

 1. a) az Önkormányzat hivatalos közterületi hirdető felületein, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján elhelyezendő hirdetmény kifüggesztésével,
 2. b) az Önkormányzat hivatalos honlapján tájékoztató anyag megjelentetésével,
 3. c) egy helyi lapban történő közzététellel,
 4. d) lakossági fórum keretében

történik.

 

 1. §

 

 A tájékoztatás különös szabályai:

 

 1. a Partnerek, valamint akik a tájékoztatás során jelzik kérésüket, elektronikus úton (e-mailben) is értesítést kapnak a hirdetményekről, a véleményezhető fejlesztést megalapozó dokumentumról.
 2. a közterületen elhelyezett hirdetőfelületre, a hirdetőtáblára kifüggesztett hirdetmény,        valamint a honlapon történő felhívás tartalmazza a partnerségi véleményadásra rendelkezésre álló  időtartamot.

 

 1. c) amennyiben közterületen elhelyezett hirdetőfelületen vagy a hirdetőtáblán történő elhelyezést az anyag terjedelme, formátuma nem teszi lehetővé, úgy a hirdetményben megjelölésre kerül, hogy mely időpontokban és hol van lehetőség a dokumentumokba történő betekintésre.

 

 1. §

 

A településrendezési eszközök egyeztetési eljárásának típusai:

 

 1. a) teljes,
 2. b) egyszerűsített,
 3. c) tárgyalásos,
 4. d) állami főépítészi.

 

 1. §

 

A tájékoztatás formáit, a véleményezés lehetőségeit az egyes bevonási szakaszok és tervfajták megkülönböztetésével az 1. melléklet tartalmazza.

                                                                             

 1. §

 

A Partnerek által adott javaslatok, vélemények megadásának, dokumentálásának, nyilvántartásának módja és határideje:

 

 1. a) A beérkezett észrevételeket, javaslatokat, véleményeket az ügyirathoz kell iktatni és abban kell megőrizni.
 2. b) A beérkezett észrevételekről, javaslatokról, véleményekről összefoglaló táblázatot kell készíteni a Főépítésznek. Ezt a táblázatot az ügyiratban kell elhelyezni és megőrizni a készítés időpontjával, valamint a készítőjének aláírásával ellátva. A Képviselő-testületi hatáskörbe tartozó kérdésekben ki kell kérni a Képviselő-testület döntését.
 3. c) Az összefoglaló táblázatot az aktuálisan megbízott településtervező részére is el kell juttatni annak érdekében, hogy az érintett munkarészek javításra kerüljenek. A településtervező a javítás módjáról tételesen írásos tervezői választ készít, melyet az ügyirathoz kell iktatni és abban kell megőrizni.

 

 1. §

 

(1)          Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módja, a dokumentálásuk,  nyilvántartásuk rendje:

 1. a) A partnerségi véleményezés bevonási és véleményezési szakaszokban beérkezett javaslatokat a Főépítész szakmailag értékeli és döntésre előkészíti a Képviselő-testület/Bizottság számára.
 2. b) A Főépítész megindokolja írásban a beérkezett, de elfogadásra nem javasolt véleményeket.
 3. c) Az indokolásban külön kell választani a jogszabályon alapuló véleményeket a szakmai javaslatoktól.
 4. d) A szakmai előterjesztés alapján a döntéshozásra jogosult által meghozott döntést, a Főépítész a véleményezési szakasz lezárásához kötelezően felhasználja.
 5. e) A döntést és az írásban beérkezett, de el nem fogadott véleményeket, az ügyiratban kell

elhelyezni és megőrizni.

 

(2)          Az észrevételt, véleményt tevőnek – tértivevényes úton – meg kell küldeni az el nem fogadott javaslat, vélemény indokolását.

                                                                               

 1. §.

 

 • A Partnerek által adott javaslatok, vélemények határideje:

 

 1. a) Ha van lakossági fórum, azt megelőzően legalább 8 nappal az elkészült tervezetet az 12. §-ban foglaltak szerint közzé kell tenni.
 2. b) Lakossági fórum hiányában az Önkormányzat hivatalos honlapján a hirdetményt az elkészült fejlesztéseket megalapozó dokumentumok tervezeteivel együtt közzé kell tenni.

 

(2)          A közzétételt követően véleményezésre legalább az alábbi időtartamot kell biztosítani:

 1. a) teljes eljárás esetén:
 2. aa) előzetes tájékoztatási szakasznál:                     21 nap
 3. ab) véleményezési szakaszánál:                              30 nap
 4. b) egyszerűsített eljárás véleményezési szakaszánál: 15 nap
 5. c) tárgyalásos eljárásnál:   8 nap
 6. d) állami főépítészi eljárásnál:   8 nap
 7. e) kézikönyv készítése esetén: 15 nap
 8. f) településképi rendelet elfogadása esetén:   8 nap.

 

 1. §

 

(1)          A fejlesztéseket megalapozó dokumentumokat illetve azok módosítását közzé kell tenni:

 1. a) az Önkormányzat hivatalos honlapján hirdetményben,
 2. b) a Polgármesteri Hivatal hirdető tábláján nyomtatásban.

 

 • A közzétételhez rövid, közérthető összefoglalót kell csatolni az érdekeltek számára.

 

 1. §

 

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

 

           Jenei Erzsébet                                                                    Dr. Bíró Róbert

             polgármester                                                                            jegyző

 

Jelen rendelet kihirdetésre került: Nyírtass, 2017. március 13.

 

Dr. Bíró Róbert

jegyző

 

1. sz. melléklet a 3.2017. sz. önkormányzati rendelethez

Hirdetmény

Partnerségi egyeztetésben résztvevők köre