Nyírtassi Egyesített Szociális Intézmény

“Nem vagyunk mindnyájan arra hivatottak,

hogy rendkívüli dolgokat hajtsunk vége, hanem

arra, hogy nagyon egyszerű hétköznapi munkát

végezzünk, rendkívüli szeretettel…”

Jean Vanier

 

Az intézmény 2013/2014 évben felújított épülete megérdemelt, méltó életformát biztosít a nyugdíjas évekre a település időseinek. Az intézmény egyaránt szolgálja az aktív, tartalmas életet élő, illetve a már visszavonultabb, csendesebb életformát kedvelő idősek, betegek, fogyatékkal élők kényelmét.

 

A Nyírtassi Egyesített Szociális Intézmény az alábbi szolgáltatásokat biztosítja:

– Szociális étkeztetés
– Házi segítségnyújtás
– Nappali ellátás- Idősek Klubja
– Fogyatékos Személyek Nappali ellátása
– Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Szociális étkeztetés: Célunk az étkezést igénybe vevők részére biztosítani a napi egyszeri meleg ételt. Feladatunk azoknak a szociálisan rászorultaknak az étkeztetése, akik koruk vagy betegségük miatt az önmaguk, illetve eltartottjaik számára átmeneti vagy állandó jelleggel nem képesek biztosítani. Az ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére írásbeli vagy szóbeli indítványra történik. A szociális étkeztetés történhet helyben fogyasztással (az Idősek Klubja ebédlőjében), elvitellel és lakásra szállítással (utóbbi plusz költséget jelent). Az ebéd térítési díja a szociális étkeztetésben részesülő havi jövedelmétől függ.

A szociális étkeztetésért felelős: Rémik Józsefné

 

Házi segítségnyújtás: Célunk a házi segítségnyújtást igénybe vevők részére a saját lakókörnyezetükben biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. A szolgáltatást igénybe vevőknek segítünk otthonuk, lakókörnyezetük rendben tartásában, higiénia megtartásában, a háztartás vezetésében (bevásárlás, takarítás, mosás, főzés, ügyintézés, gyógyszeríratás stb.), a mindennapi tevékenységekben. Az ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére írásbeli vagy szóbeli indítványra történik. A házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető (a feladattal megbízott személy) végzi el a gondozási szükséglet vizsgálatát. A házi segítségnyújtást megállapított napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában lehet nyújtani. Jelenleg a házi segítségnyújtás ingyenes szolgáltatás.A gondozók igyekeznek nagy türelemmel, szakértelemmel és segítőkészséggel könnyebbé tenni a mindennapi életet és kellemes társaságot nyújtanak az idős hölgyeknek, uraknak, feledtetve velük gondjaikat.

A házi segítségnyújtás szolgáltatásunk felelőse: Banu Ferencné

 

Nappali ellátás – Idősek – Klubja: A nappali ellátás elsősorban az otthonukban élő, 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezheti az ellátottak napközbeni étkeztetését. A demens személyek nappali ellátása az Idősek Klubja szervezeti egységen belül kerül megszervezésre. Ez a szolgáltatásunk szükség szerint az egészségügyi ellátást megszervezi, a szakellátáshoz segít hozzájutni. Segítünk a hivatalos ügyek intézésében, tanácsot adunk, különböző szabadidős programokat szervezünk a klubtagok számára. Az időseknek lehetőségük nyílik filmnézésre, rádiózásra, zenehallgatásra, kézimunkázásra, éneklésre, társasjátékozásra, kártyázásra, és sok más tevékenységre.Az Idősek Klubja jelenleg egy ingyenes szolgáltatás, amelyre a jelentkezés önkéntes. Jelentkezni a Nyírtassi Egyesített Szociális Intézményben lehet.

Felelős gondozók:Nagy Béláné, Tóth Lajosné

 

Fogyatékos Személyek Nappali Ellátása: A Nyírtassi Egyesített Szociális Intézmény telephelyén működő részleg. A nappali klub az igénybe vevők szükségleteihez igazodó segítségnyújtást biztosítja, amelynek mértékét és módját mind a segítségre szoruló fogyatékkal élő ember mentális, pszichés, egészségügyi és szociális állapota alapján határozzuk meg úgy, hogy az igény bevevő autonómiája a lehető legteljesebb mértékben érvényre jusson.

Célunk a fogyatékkal élő emberek családjainak segítése, tehermentesítése, esetleges munkaerő-piaci kondícióik javítása., számukra közösségi tér biztosítása.

Feladatunk az intézmény ellátási területén a fogyatékkal élők számára személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás biztosítása.

Az ellátás elsődleges és alapvető feladata a fogyatékossággal élő emberek hátrányainak enyhítése, esélyegyenlőségük megalapozása, az Őket körülvevő társadalmi szemlélet megváltoztatása.

 

Ellátottak köre:

A harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését.
A tanköteles korú gyerekek és fiatalok részére – akik iskolai oktatásban nem részesülnek, de állapotuk gyógypedagógiai, terápiás eljárással magasabb szintre hozható és a környezettel való kapcsolatuk javítható – egyéni fejlesztő felkészítés megszervezése. Az ellátást igénybe vevőknek az ellátásért személyi térítési díjat nem kell fizetni. Az intézmény biztosítja többek között:

 • Az alapvető szükségletek kielégítéséhez szükséges szolgáltatásokat.
 • Az ellátást igény bevevők speciális szükségleteinek megfelelő szolgáltatások elérhetőségének megkönnyítését.
 • Egyéni és csoportos foglalkoztató és rehabilitációs programok szervezésében való részvételét, önsegítő csoportok támogatását, készség- és képességfejlesztés megszervezését.
 • Segítségnyújtást a környezettel való kapcsolattartásban, a fogyatékkal élő ember én-tudatának megerősítését.
 • Érdekképviselete szervekkel való kapcsolattartást.
 • Segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását.
 • Gyógyászati segédeszközhöz való hozzájutás segítését.
 • A közösségi, a kulturális és a szabadidős programokba való egyenjogú részvétel elősegítését.
 • A társadalmi integráció elősegítését.
 • Fogyatékkal élő személy általános egészségi állapotának és a fogyatékossága jellegének megfelelő egészségügyi, szociális ellátásokhoz való hozzájutását.
 • A fogyatékkal élő személyek iránti társadalmi szemlélet megváltoztatásában való közreműködést.

Az ellátásban dolgozók: Kernács Lászlóné, Rémik Józsefné

 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat:  A szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.A Szolgálat célja: segítséget nyújtani a településen élő rászorulóknak az önálló életvitel fenntartásában, valamint aktív közreműködésükkel képessé tenni őket a problémáik megoldására, hozzájárulva ezzel szociális biztonságuk erősödéséhez.A Szolgálat feladata a szolgáltatást igénybe vevők részére az életvezetési képesség megőrzése, az egyén vagy a család életében jelentkező probléma megszüntetése érdekében személyre szabott, a probléma jellegéhez igazodó tájékoztatás, illetve tanácsadás, mely elősegíti az egyén vagy a család jólétét, a szociális környezetéhez való alkalmazkodást.

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.A Gyermekjóléti Szolgálat elsősorban a gyermekek védelmét, egészséges testi, lelki fejlődésének elősegítését tartja legfontosabb feladatának, de nem hagyja figyelmen kívül az olyan társadalmi problémákat (iskolázatlanság, munkanélküliség, alkoholizmus), amelyek a családon keresztül hatnak a gyermekre. A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szolgáltatása Nyírtass község közigazgatási területére terjed ki.

 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgáltatás igénybe vehető:

 • önként mindazok körében, akik a Gyermekjóléti Szolgálathoz  fordulnak segítségért, annak érdekében, hogy a kialakult probléma   megszűnjön,
 • más intézmények, szakemberek jelzését követően,
 • hatóság által kötelezett formában.

A Család- és Gyermekjóléti Szolgáltatás térítésmentes, és Nyírtass település közigazgatási területére terjed ki.Az intézmény valamennyi munkatársa arra törekszik, hogy szakmai tudásukkal, elkötelezettségükkel segítsék a rájuk bízott emberek időskorúknak, betegségüknek, állapotuknak méltó megélését és a nyújtott szolgáltatásokkal hozzásegítsék őket az elérhető legjobb életminőséghez.

A Család- és Gyermekjóléti Szolgáltatás ellátásoknál forduljon bizalommal Kovács Katalinhoz

 

Szeretettel várjuk szociális és egészségi állapotuk miatt támogatásra szorulók érdeklődését.

Tisztelettel: Az intézmény dolgozói