Nyírtassi Tas Vezér Általános Iskola

Az oktatás 1975-ig hat különálló épületben folyt, ebben az évben a felső tagozat 6 tantermes központi iskolát kapott. Az alsó tagozat ezt követően még mindig 4 iskolaépületben ismerkedett a tudományok alapjaival. 1993-ban egy hatalmas tornatermi szárnnyal gazdagodott az intézmény. 2002-ben egy új 10 tantermes iskolaszárnnyal bővült az intézmény, és ezzel együtt fejlesztésre kerültek a taneszközök és bútorzat, így egy XXI. századi iskola felszereltségével korszerű tanintézmény jött létre.

 

 1. szeptember 1-től az önkormányzat döntése alapján az Óvoda – Iskola- Közművelődési és Könyvtári tevékenység összevonásra került – így ÁMK néven működött. 2007. szeptember 1-től a Dr. Kozma Pál Általános Iskola és Életfa Óvoda Gyulaháza-Nyírtass Intézményfenntartó Társulás tagintézményeként folytatódott az oktató-nevelő munka iskolánkban.
 2. szeptember 1-től önálló iskolaként jött létre a Nyírtassi Tas Vezér Általános Iskola és Ökoiskola. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Vidékfejlesztési Minisztérium közösen hozták létre az Ökoiskola címet a fenntarthatóság elveinek, a környezettudatosság és a fenntartható fogyasztás és fejlődés oktatási intézményekben történő minél hatékonyabb megjelenése érdekében. Iskolánk sikeresen pályázatot 3 cikluson keresztül, így elnyerte az Örökös Ökoiskola címet.
 3. január 1-től az iskola fenntartója és működtetője a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ.A művészeti oktatást – néptánc, zongora- 2011. szeptemberétől a Free Dance Alapfokú Művészetoktatási Intézmény látja el.

 

nyírtassi Tas Vezér Általános Iskola tárgyi feltételei megfelelnek egy 21. századi oktatási-nevelési intézmény működéséhez. Az alapvető taneszközök rendelkezésre állnak. A számítástechnika – informatika oktatását korszerűen berendezett szaktanterem biztosítja, melyet folyamatosan – a pályázati lehetőségeket kihasználva- korszerűsítünk. Korszerű nyelvi labor kialakítása a TIOP 1.2.5-12-2012-0011 azonosítószámú pályázat támogatásából valósult meg.

Az iskolai könyvtár kettős funkciójú, vagyis a községi könyvtári feladatot is az intézmény látja el. A rendelkezésre álló könyvek száma kevés, ezért az állományt a jövőben bővíteni kell úgy írott, mint egyéb multimédiás ismerethordozókkal.

A mindennapi testnevelés megvalósításához rendelkezésre áll egy nagyméretű tornaterem, de egy sportudvar megvalósítása még megoldásra váró feladat.

Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy gyermekeink az alapvető ismeretekkel felvértezve képesek legyenek az eredményes továbbta­nulásra, az önálló ismeretszerzésre. Igyekszünk úgy szervezni az iskolai életet, hogy a ránk bízott gyerekek minden nap szívesen

jöjjenek az iskolába.  Alapelveink meghatározásánál figyelembe vettük az éppen érvényes tantervi előírásokat, iskolánk hagyományait és a szülők, tanulók elvárásait is. Az egészséges életmódra, a környezetvédő gondolkodás- és cselekvésmódra külön, kiemelt hangsúlyt fektetünk.

 

Amire büszkék vagyunk, hogy:

 • korszerűen berendezett, esztétikus iskolai környezetet teremtünk tanulóink számára,
 • diákjaink eredményesen szerepelnek körzeti, megyei és országos versenyeken,
 • tanulóink jelentős száma érettségit adó középfokú iskolában tanul tovább,
 • nagyon sok pályázati lehetőséget kihasználva bővítettük az IKT eszközök arányát,
 • a környezettudatos, egészséges életmódra nevelés áll az oktató-nevelő munkánk középpontjába,
 • úszásoktatás zajlik évek óta,
 • az alapkészségek és kompetenciák fejlesztésére nagy hangsúlyt fordítunk,
 • igyekszünk gyerekeinknek megteremteni a lehetőséget arra, hogy hasznosan töltsék tanórán kívüli szabadidejüket különböző színes programokkal, rendezvényekkel, szakkörökkel, sportfoglalkozásokkal, táborokkal,
 • fontos feladatunknak tekintjük a tehetséggondozást, melyhez a feltételeket pályázati úton is próbáljuk biztosítani,
 • jól képzett, innovatív nevelőtestület dolgozik az intézményben

 

A nyírtassi Tas Vezér Általános Iskola célja:

Célunk, feladatunk olyan iskola fenntartása, működtetése, amelyben a gyermek, a szülő, a pedagógus is jól érzi magát, ahol az emberi, a társas kapcsolatok a kölcsönös tiszteleten alapulnak, ahol minden tanuló teljes értékű emberként élheti meg önmagát, a különbözőségét, a saját és társai másságát elfogadva. Ennek feltétele a gyermekközpontú, jól képzett pedagógus, az esztétikus, tárgyi feltételekkel rendelkező intézmény.